" "

CAFÉ PRIMA

POLITYKA  PRYWATNOŚCI  I  REGULAMIN  UŻYTKOWNIKA

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.PRIMA.COM.PL

 

Zakres stosowania 

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do strony internetowej www.prima.com.pl. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do gromadzenia, wykorzystywania i innych form przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony internetowej JACOBS DOUWE EGBERTS PL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa (Spółka). Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu poszanowania prawa użytkownika do prywatności i bezpieczeństwa przekazywanych przez niego danych osobowych.

Niekiedy Strona internetowa może udostępniać łącza do stron innych spółek lub organizacji. Należy dokładnie zapoznać się z polityką prywatności tych stron, ponieważ mogą one różnić się od Polityki prywatności niniejszej Strony.

 

Kto jest odpowiedzialny za dane? 

Spółka jest podmiotem prawnym odpowiedzialnym za zbieranie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników niniejszej Strony.

 

Dlaczego zbieramy dane osobowe?

W przypadku gdy użytkownik rejestruje się na stronie lub kontaktuje się z nami w inny sposób, prosimy go o podanie danych osobowych, tj. nazwiska, adresu, kraju zamieszkania i adresu e-mail. Takie informacje pozwalają Spółce:

 • kontaktować się bezpośrednio z użytkownikiem, odpowiadając na jego wiadomości lub zapytania lub, po uprzedniej zgodzie użytkownika, wysyłając informacje na temat naszych produktów;
 • zarządzać zamówieniami produktów oraz je realizować;
 • zarządzać kontem użytkownika;
 • zarządzać udziałem użytkownika w konkursach, promocjach, ankietach lub innych funkcjach Strony internetowej;
 • przeprowadzać badania rynku i udoskonalać naszą pracę.

Możemy również prosić o podanie w kwestionariuszu dodatkowych nieobowiązkowych informacji na temat użytkowania naszych produktów. Korzystamy z tych informacji w celu przeprowadzenia badań rynku i udoskonalenia naszej pracy.

Przetwarzamy także dane techniczne, takie jak adres IP komputera użytkownika, nazwa domeny i hostingu, z którego użytkownik korzysta, aby połączyć się z Internetem, dzień i godzina wizyty na Stronie oraz adres strony internetowej, która przekierowała użytkownika na naszą Stronę. Dane te są niezbędne do umożliwienia korzystania ze wszystkich funkcji Strony internetowej, pomiaru ruchu na Stronie oraz zwiększenia ergonomii Strony. W tym celu używany także ciasteczek.

 

Jak zbieramy dane osobowe? 

Użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe w różny sposób, na przykład:

 • zapisując się na nasz biuletyn informacyjny;
 • komunikując się drogą mailową, telefoniczną lub pocztową z Centrum Obsługi Klienta;
 • rejestrując produkt (na stronie internetowej lub wysyłając pocztą uzupełnioną kartę odpowiedzi dołączoną do produktu);
 • uczestnicząc w promocjach, wydarzeniach, konkursach lub wypowiadając się na forum elektronicznym lub
 • kupując produkt lub usługę bezpośrednio na Stronie internetowej.

 

Jak udostępniamy dane osobowe? 

Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkownika osobom trzecim w sposób inny niż podany poniżej.

Spółka może udostępnić dane osobowe użytkownika zewnętrznym operatorom lub agentom wykonującym określone czynności przetwarzania w imieniu Spółki. Spółka nakłada na operatorów obowiązek należytej ochrony danych osobowych użytkowników.

W przypadku rejestracji na stronie Spółki w celu zakupienia produktów innej firmy przekażemy tej firmie informacje rejestracyjne. Prosimy zauważyć, że dalsze korzystanie z informacji rejestracyjnych przez firmę będzie podlegało polityce prywatności tamtej firmy.

Spółka sprzedaje niekiedy (część) działalności innemu podmiotowi. Przeniesienie prawa własności może wiązać się z przekazaniem danych osobowych nowemu właścicielowi.

Ponadto, przekażemy dane osobowe użytkowników, jeśli jest to wymagane przez prawo, w celu zapobiegania oszustwom lub ich zwalczania, w przypadku konieczności rozstrzygania sporów lub z jakiejkolwiek uzasadnionej przyczyny, która w danych okolicznościach przeważa nad zasadą ochrony prywatności, jak na przykład bezpieczeństwo działalności lub personelu.

 

Otrzymywanie informacji 

Chcielibyśmy wysyłać użytkownikom informacje na temat naszych produktów, które mogą ich zainteresować, za pośrednictwem m.in. poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji, ale jedynie po otrzymaniu od użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

Decyzja użytkownika o niewyrażeniu zgody nie wpłynie na informacje wcześniej przekazane za pośrednictwem różnych formularzy kontaktowych lub innych kont użytkownika.

Użytkownik zachowuje możliwość zrezygnowania z otrzymywania informacji handlowych dotyczących naszych produktów poprzez:

 • wybranie opcji „Zrezygnuj z otrzymywania informacji handlowych” w stopce wiadomości mailowych;
 • zmianę preferencji komunikacyjnych na stronie użytkownika dostępnej po zalogowaniu.

Uwaga: po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych o naszych produktach ze względu na czas przetwarzania i harmonogram dystrybucji użytkownik może jeszcze przez jakiś czas otrzymywać biuletyny.

 

Jak chronimy dane osobowe?

Chronimy dane osobowe użytkowników za pomocą wielorakich środków, tj. zabezpieczone formularze rejestracyjne, kodowanie danych, ograniczanie dostępu do danych osobowych.

 

Transfer danych 

Należy mieć świadomość, że jednostki biznesowe odpowiedzialne za sprzedaż i marketing produktów Café Prima® należą do grupy JDE. Tym samym dane osobowe mogą być przekazywane w ramach grupy JDE. Spółka podjęła odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych. 

 

Ciasteczka

Używanie na niniejszej Stronie internetowej „ciasteczek”, czyli małych plików tekstowych przechowywanych na komputerze użytkownika, wymaga uprzedniego uzyskania jego zgody. Pomaga to zidentyfikować komputer użytkownika przy kolejnej wizycie. W przypadku korzystania z „internetowego koszyka” ciasteczka pozwalają na bieżąco uaktualniać stan zakupów.

W przypadku braku zgody na ciasteczka należy przeczytać sekcję „Pomoc” przeglądarki internetowej użytkownika oraz zgodnie z instrukcją zablokować ciasteczka lub uruchomić funkcję ostrzegania przed zapisaniem plików na dysku. Jednak bez akceptacji ciasteczek użytkownik może nie mieć dostępu do wszystkich funkcji Strony.

 

Dzieci

Niniejsza Strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci. Dzieci nie mogą udostępniać swoich danych osobowych Spółce bez pisemnej zgody jednego z rodziców lub prawnych opiekunów, który zapoznał się wcześniej z Polityką prywatności.

 

Zmiany polityki

Od czasu do czasu niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. Tym samym zachęcamy do bieżącego sprawdzania Polityki. Ostatnie zmiany w Polityce wprowadzono 1.07.2015.

 

Pytania i informacje zwrotne

Prosimy o przesyłanie pytań i uwag odnoszących się do prywatności na adres: privacy@jdecoffee.com.

Co więcej, w każdej chwili możliwe jest uzyskanie dostępu do danych osobowych w celu ich sprostowania i/lub usunięcia w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub nieistotne dla wymienionych celów. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, wskazując przy tym swoje nazwisko, firmę oraz adres.

  

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA

Witamy na stronie Café Prima® („Strona internetowa”). Niniejsza Strona internetowa została stworzona przez JACOBS DOUWE EGBERTS PL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, Polska. 

 

Zakres obowiązywania

Niniejszy Regulamin użytkownika („Regulamin”) określa zasady odwiedzania Strony internetowej i korzystania z niej, a także odnosi się do wszelkich informacji, zaleceń i/lub usług dostępnych na Stronie internetowej lub za jej pośrednictwem („Informacje”). Korzystając ze Strony internetowej, wyrażasz zgodę na niniejszy Regulamin. JACOBS DOUWE EGBERTS PL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Zmieniony lub uzupełniony Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie publikacji na Stronie internetowej.

 

Informacja i odpowiedzialność 

Publikowane Informacje mają charakter informacyjny. JACOBS DOUWE EGBERTS PL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania (lub niemożności korzystania) ze Strony internetowej, w tym za szkody spowodowane wirusami, jakąkolwiek nieprawidłowością lub niekompletnością Informacji, chyba że szkoda jest wynikiem winy umyślnej lub rażącego zaniedbania ze strony JACOBS DOUWE EGBERTS PL Sp. z o.o. lub pracowników szczebla kierowniczego. JACOBS DOUWE EGBERTS PL Sp. z o.o. ponadto nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z elektronicznych środków komunikacji, w tym m.in. za szkody wynikające z niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu komunikatów elektronicznych, przechwycenia lub zmanipulowania komunikacji elektronicznej przez osoby trzecie lub programy komputerowe wykorzystywane do komunikacji elektronicznej oraz do przesyłania wirusów.

 

Polityka prywatności 

Dane osobowe przekazywane lub zbierane za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej lub w związku z jej działaniem mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z Polityką prywatności JACOBS DOUWE EGBERTS PL Sp. z o.o. Regulamin użytkownika podlega Polityce prywatności Jacobs Douwe Egberts Sp. z o.o., jak określono na niniejszej Stronie internetowej.

 

Strony powiązane 

Na niniejszej Stronie internetowej mogą znajdować się łącza do zewnętrznych stron internetowych. JACOBS DOUWE EGBERTS PL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie lub treść innych stron internetowych, na których znajdują się łącza prowadzące do niniejszej Strony lub do których łącza znajdują się na Stronie. Polityka prywatności JACOBS DOUWE EGBERTS PL Sp. z o.o. nie odnosi się do przetwarzania danych osobowych przez inne strony zewnętrzne lub za ich pośrednictwem.

 

Własność intelektualna 

Jeśli nie ustalono inaczej, wszelkie prawa do tej Strony internetowej oraz do Informacji, w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, są własnością JACOBS DOUWE EGBERTS PL Sp. z o.o. Użytkownicy mają prawo zapoznać się z treścią Strony i Informacjami oraz wykonywać ich kopie na własny użytek na przykład poprzez drukowanie lub przechowywanie. Korzystanie ze Strony internetowej lub Informacji w inny sposób, na przykład poprzez przechowywanie lub odtwarzanie (części) Strony internetowej na innej stronie lub tworzenie łączy, hiperłączy lub głębokich łączy do Strony internetowej wymaga uprzedniej pisemnej zgody JACOBS DOUWE EGBERTS PL Sp. z o.o.


„Café Prima®” i inne znaki firmowe wyświetlane na niniejszej Stronie internetowej są zarejestrowanymi znakami KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. lub spółek zależnych.

 

PRZESYŁANE POMYSŁY

W przypadku umieszczenia przez użytkownika pomysłów i/lub materiałów składających się z tekstów, obrazków, dźwięków, oprogramowania, informacji lub innych treści („Materiały”) na Stronie internetowej lub ich wysłania do JACOBS DOUWE EGBERTS PL Sp. z o.o. drogą mailową lub inną  JACOBS DOUWE EGBERTS PL Sp. z o.o. zastrzega sobie pełne prawo do używania, kopiowania i/lub handlowego wykorzystywania takich Materiałów w pełnym stopniu bezpłatnie oraz JACOBS DOUWE EGBERTS PL Sp. z o.o. nie będzie zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do takich Materiałów.

Niniejszym użytkownik zabezpiecza i zwalnia JACOBS DOUWE EGBERTS PL Sp. z o.o. z odpowiedzialności z tytułu wszelkich działań, roszczeń i zobowiązań doznanych, zaciągniętych lub poniesionych przez JACOBS DOUWE EGBERTS PL Sp. z o.o. w wyniku użytkowania i/lub wykorzystania Materiałów naruszających prawo do własności (intelektualnej) osób trzecich lub w inny sposób sprzecznych z prawami osób trzecich.

 

Prawo właściwe i właściwość sądu 

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Ewentualne spory wynikające z niniejszego Regulaminu, w tym spory dotyczące jego obowiązywania i ważności, będą rozpatrywane przez odpowiednie sądy dla Miasta Stołecznego Warszawy, w Polsce, chyba że wiążące wymogi ustawowe stanowią inaczej.

 

Ostatnia wersja: 1.07.2015